© Copyright photoís and text

© 2003, 2004, 2005, 2006 Copyright, Aafke Postma
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aafke Postma.
Bij misbruik worden nadere stappen ondernomen.

© 2003, 2004, 2005, 2006 Copyright, Aafke Postma
No photo or part of a photo or text may be reproduced or transmitted, in any form or by any means,
printed, copied, photo from photo, via internet, etc, without the prior written permission of  Aafke Postma.
In case of abuse we will start legal proceedings.